Alati za pristupačnost

Centrala: Ul. sv. Preobraženja 4/IV, Zagreb

Tijela centra

Tijela Obiteljskog centra su: Upravno vijeće, Ravnatelj, Pomoćnici ravnatelja, Stručno vijeće, Voditelj područne službe.

Članak 56.

(1) Stručnom vijeću predsjeda ravnatelj Obiteljskog centra.
(2) Stručno vijeće donosi Poslovnik o radu Stručnog vijeća kojim se pobliže ureduju način rada i način sudjelovanja drugih osoba koje odredi ravnatelj Obiteljskog centra te druga pitanja koja nisu regulirana odredbama Zakona, zakona kojim se uređuju ustanove i ovoga Statuta.

GLAVA V.

VODITELJ PODRUČNE SLUŽBE

Članak 57.

(1) Područnu službu vodi voditelj područne službe.
(2) Voditelj područne službe u skladu s ovim Statutom i općim aktima Obiteljskog centra obavlja sljedeće poslove:
-organizira, kontrolira i vodi obavljanje poslova područne službe
- prati i koordinira rad svih stručnih i drugih radnika područne službe
- nadzire postupanja u svim stručnim poslovima koje obavljaju područne službe
- odgovara za svoj rad pomoćniku ravnatelja i ravnatelju Obiteljskog centra za zakonitost rada - predlaže provođenje unutarnjeg nadzora nad stručnim radom područne službe
- sudjeluje u izradi i predlaže plan i program rada područne službe
- prikuplja potrebne podatke i vodi statistiku o radu područne službe te s tim u vezi podnosi izvješća pomoćniku ravnatelja i ravnatelju
- potpisuje akte iz djelokruga rada područne službe
- priprema i predlaže mjere za poboljšanje kvalitete stručnog rada
- brine o pravovremenoj obaviještenosti stručnih radnika o svim promjenama propisa značajnih za rad područne službe
- podnosi prijedlog za popunjavanje radnih mjesta u područnoj službi, u skladu s općim aktom Obiteljskog centra
- provodi naloge i upute za rad koje je izdao pomoćnik ravnatelja.
- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim općim aktima Obiteljskog centra, kao i poslove po nalogu pomoćnika ravnatelja i ravnatelja Obiteljskog centra
(3) Voditelja područne službe u slučaju njegove nenazočnosti ili spriječenosti, sa svim ovlastima i odgovornostima u obavljanju njegovih poslova, zamjenjuje osoba koju ovlasti, uz prethodnu suglasnost ravnatelja Obiteljskog centra.

Članak 58.

(1) Voditelje područne službe imenuje ravnatelj Obiteljskog centra, na temelju javnog ili internog natječaja.
(2) Voditelji područnih službi imenuju se na razdoblje od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za predstojnika voditelja područne službe.

Članak 59.

(1) Za voditelja područne službe može biti imenovan osoba koja ima završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i to: psiholog, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator, socijalni radnik s položenim stručnim ispitom, odobrenjem nadležne komore za samostalan rad prema posebnim propisima i dodatnim edukacijama iz savjetodavnog i/ili terapijskog rada, obiteljske medijacije ili supervizije psihosocijalnog rada te u odnosu na kojeg ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona.
(2) Postupak i način provedbe internog natječaja propisuje se općim aktom Obiteljskog centra.

Članak 60.

(1) Voditelj područne službe je u radnom odnosu u Obiteljskog centra, u kojem ostvaruje sva prava i obveze iz radnog odnosa, ako zakonom nije drukčije određeno.
(2) Međusobna prava i obveze voditelja područne službe i Obiteljskog centra uređuju se ugovorom o radu, koji u ime Obiteljskog centra sklapa ravnatelj Obiteljskog centra.

Članak 61.

(1) Voditelja područne službe razrješuje ravnatelj Obiteljskog centra.
(2) Ravnatelj Obiteljskog centra dužan je razriješiti voditelja područne službe prije isteka vremena na koje je imenovan ako:
1. voditelj područne službe sam zatraži razrješenje
2. nastane neki od razloga koji prema posebnim propisima ili općim propisima o radu dovode do prestanka radnog odnosa
3. u svojem radu ne postupa u skladu s propisima i općim aktima Obiteljskog centra, neopravdano ne izvršava odluke Upravnog vijeća ili postupa protivno njima
4. svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Obiteljskom centru veću štetu, zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoju dužnost, zbog čega su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Obiteljskog centra

U slučaju razrješenja voditelja područne službe imenovat će se vršitelj dužnosti voditelja područne službe i raspisati natječaj za imenovanje voditelja područne službe u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Članak 63.

(1) Protiv odluke o razrješenju razriješeni voditelj područne službe ima pravo podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Obiteljskog centra.
(2) Protiv izvršne odluke Upravnog vijeća razriješeni voditelj područne službe Obiteljskog centra može tužbom zahtijevati sudsku zaštitu prava, u skladu s općim propisom o radu.