Alati za pristupačnost

Zadovoljan pojedinac. Jaka obitelj. Zdravo društvo. #obiteljskicentar

Tijela centra

Tijela Obiteljskog centra su: Upravno vijeće, Ravnatelj, Pomoćnici ravnatelja, Stručno vijeće, Voditelj područne službe:
 

UPRAVNO VIJEĆE

Članak 33.
(1) Obiteljskim centrom upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama Zakona, zakona kojim se uređuju ustanove, ovoga Statuta i drugih općih akata Obiteljskog centra.
(2) Upravno vijeće Obiteljskog centra čini pet članova, i to tri predstavnika osnivača i dva predstavnika radnika zaposlenih u Obiteljskom centru.
(3) Predstavnike osnivača u Upravno vijeće Obiteljskog centra imenuje i razrješava ministar nadležan za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministar).
(4) Predstavnike radnika u Upravno vijeće Obiteljskog centra imenuje i razrješuje radničko vijeće Obiteljskog centra, a ako ono nije utemeljeno, predstavnike radnika biraju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasanjem, sukladno općim propisima o radu.
(5) Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća na konstituirajućoj sjednici biraju članovi Upravnog vijeća između predstavnika osnivača.
(6) Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine, a predsjednik upravnog vijeća dužan je obavijestiti osnivača o isteku mandata upravnog vijeća 90 dana prije isteka mandata.
 

UPRAVNO VIJEĆE OBITELJSKOG CENTRA:

Hrvoje Prusina, mag.polit.
Mirjana Matov, dipl. pravnica
Trpimir Majcan, prof.
Iva Letina, mag.oec.
 

RAVNATELJ

Članak 40.
(1) Radom Obiteljskog centra rukovodi ravnatelj.
(2) Ravnatelj Obiteljskog centra odgovara za zakonitost rada Obiteljskog centra.
(3) Ravnatelj Obiteljskog centra ima pomoćnike ravnatelja.
 
Članak 42.
(1) Za ravnatelja Obiteljskog centra može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona.
(2) Ravnatelj osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka mora imati i hrvatsko državljanstvo.
 
Članak 43.
(1) Ravnatelja Obiteljskog centra, na temelju javnog natječaja imenuje Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost ministra.
(2) Mandat ravnatelja Obiteljskog centra traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.
(3) Ravnatelj Obiteljskog centra za svoj rad odgovara Upravnom vijeću Obiteljskog centra.
 

RAVNATELJICA OBITELJSKOG CENTRA:

Ivana Šešo, mag.paed.soc., univ.spec.act.soc

 

POMOĆNICI

Članak 50.
(1) Ravnatelj Obiteljskog centra ima dva pomoćnika ravnatelja.
(2) Jedan pomoćnik ravnatelja nadzire i odgovara za rad Sektora Općih, pravnih i financijskih poslova.
(3) Jedan pomoćnik ravnatelja nadzire i odgovara za rad Sektora za unapređenje i praćenje stručnog rada.
(4) Pomoćnike ravnatelja imenuje i razrješava ravnatelj Obiteljskog centra, na temelju javnog natječaja, na vrijeme od četiri godine.
(5) Pomoćnici ravnatelja odgovaraju za svoj rad ravnatelju Obiteljskog centra.
 
Članak 51.
(1) Pomoćnikom ravnatelja Sektora općih, pravnih i financijskih poslova može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona.
(2) Pomoćnikom ravnatelja Sektora za unapređenje i praćenje stručnog rada može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona.

 

POMOĆNICE RAVNATELJICE OBITELJSKOG CENTRA:

Bojana Olić, univ. mag. iur., Sektor općih pravnih i financijskih poslova
Ksenija Sviben, univ. mag. psych., univ. spec. dječje i adolescentne psihijatrije, Sektor unapređenja i praćenja stručnog rada
 
 

STRUČNO VIJEĆE

Članak 55.
(1) Kao stručno i savjetodavno tijelo u Obiteljskom centru se osniva Stručno vijeće.
(2) Stručno vijeće saziva ravnatelj Obiteljskog centra.
(3) Stručno vijeće čine ravnatelj Obiteljskog centra, pomoćnici ravnatelja i voditelji svih područnih službi Obiteljskog centra.
(4) Na sjednicu stručnog vijeća mogu se pozvati i određeni stručnjaci te druge osobe koje odredi ravnatelj Obiteljskog centra.
 

VODITELJ

Članak 59.
(1) Voditelje područne službe imenuje ravnatelj Obiteljskog centra na temelju javnog natječaja.
(2) Voditelji područnih službi imenuju se na razdoblje od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za predstojnika voditelja područne službe.
 
Članak 60.
Za voditelja područne službe može biti imenovan osoba koja ima:
završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije, prava, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije ili socijalnog rada
položen stručni ispit
odobrenje nadležne komore za samostalan rad prema posebnim propisima i
dodatne edukacije iz savjetodavnog i/ili terapijskog rada, obiteljske medijacije ili supervizije psihosocijalnog rada i u odnosu na kojeg ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona.
 

VODITELJI PODRUČNIH SLUŽBI:

1.Natali Sergo Kozumplik - Područna služba Zagrebačka
2. Marko Milošić - Područna služba Krapinsko-zagorska
3. Franjo Šaban - Područna služba Sisačko-moslavačka
4. Mario Jovković - Područna služba Karlovačka
5. Siniša Česi - Područna služba Varaždinska
6. Silvija Čavić - Područna služba Koprivničko-križevačka
7. Romana Misir - Područna služba Bjelovarsko-bilogorska
8. Ines Majnarić - Područna služba Primorsko-goranska
9. Suzana Svetić - Područna služba Ličko-senjska
10. Sandra Matošin Borbaš - Područna služba Virovitičko-podravska
11. Mirjana Jugović - Područna služba Požeško-slavonska
12. Lidija Kućinski Fogadić - Područna služba  Brodsko-posavska
13. Mila Špinderk - Područna služba Zadarska
14. Alenka Aladrović Deklman - Područna služba Osječko-baranjska
15. Ines Barišić - Područna služba Šibensko-kninska
16. Ružica Pandža - Područna služba Vukovarsko-srijemska
17. Maja Proso - Područna služba Splitsko-dalmatinska
18. Milena Poturiček - Područna služba Istarska
19. Lukša Vragolov - Područna služba Dubrovačko-neretvanska
20. Lidija Vinković - Područna služba Međimurska
21. Mladen Djurkinjak - Područna služba Grad Zagreb
 
Image